FANDOM


Icon Name Class Traits & Attributes
RomanSaber Spartan Soldier Sabericon
Archericon
Lancericon
Male
Human
Man
RomanSaber Roman Soldier Sabericon
Archericon
Lancericon
Male
Human
Man

Icon Name Class Traits & Attributes
FrenchSaber Soldier Sabericon
Lancericon
Archericon
Berserkericon
Male
Human
Man
FrenchSaber French Soldier Sabericon
Lancericon
Male
Human
Man

Icon Name Class Traits & Attributes
Pirates Pirate Sabericon
Archericon
Berserkericon
Male
Human
Man
Pirates Bandit Sabericon
Archericon
Berserkericon
Male
Human
Man
PiratewomanIcon Female Pirate Ridericon Female
Human
Man
Oprichinik Icon Oprichnik Assassinicon Male
Human
Man

Icon Name Class Traits & Attributes
VoodoocultisIcon1 Atrocious Officer Assassinicon Man
Female
Human

Icon Name Class Traits & Attributes
Amazoness Amazoness Sabericon
Archericon
Lancericon
Female
Human
Man
Amazoness Leader Amazoness Leader Sabericon
Archericon
Lancericon
Female
Human
Man
Amazoness Queen Amazoness Queen Sabericon
Archericon
Lancericon
Female
Human
Man

Icon Name Class Traits & Attributes
CelticSaberIcon Celtic Soldier (Saber) Sabericon Male
Human
Man
CelticArcherIcon Celtic Soldier (Archer) Archericon Male
Human
Man
CelticLancerIcon Celtic Soldier (Lancer) Lancericon Male
Human
Man
DruidIcon Druid Castericon Male
Human
Man

Icon Name Class Traits & Attributes
EnforcementSaberIcon Enforcement Knight (Saber) Sabericon Berserkericon Rulericon Male
Human
Man
EnforcementArcherIcon Enforcement Knight (Archer) Archericon Berserkericon Male
Human
Man
EnforcementLancerIcon Enforcement Knight (Lancer) Lancericon Berserkericon Male
Human
Man
ShadowKnightIcon Hound of Agravaine Berserkericon Male
Human
Man
PumpkinKnightIcon Pumpkin Knight Sabericon Archericon Lancericon Male
Human
Man

Icon Name Class Traits & Attributes
ZaydIcon Zayd the Base Assassinicon Man
Male
Human
Humanoid
Servant
MakuruIcon Makuru the Quick Assassinicon Man
Male
Human
Humanoid
Servant
GozuruIcon Remarkable Gozuru Assassinicon Man
Male
Human
Humanoid
Servant

Icon Name Class Traits & Attributes
MindlessOneIcon Mindless One Assassinicon Berserkericon Man
Male
Human
Humanoid
MindlessFugitiveIcon Mindless Fugitive Berserkericon Man
Male
Human
Humanoid

Icon Name Class Traits & Attributes
Servanticon Pict Warrior Lancericon Berserkericon Man
Male
Human
Humanoid

Icon Name Class Traits & Attributes
Hoodlumicon Hoodlum Castericon Man
Male
Human
SoldierEnemyType1Icon Hornet Archericon Man
Male
Human
YakuzaIcon Yakuza Castericon Man
Male
Human